Danh sách Cửa hàng chấp nhận thanh toán bằng đồng Pi. Bao gồm tất cả các cá nhân, cửa hàng đồng ý trao đổi, thanh toán sản phẩm, dịch vụ của mình trên Pi Market. Các tỉ lệ trao đổi bao gồm: trao đổi bằng 100% đồng Pi, 50% Pi + 50% vnđ, 40% Pi + 60% vnđ, hoặc 30% Pi +70% vnđ.